Shitara-chou, Aichi
[Komagahara Okinotaora Shukaijo]