Shitara-chou, Aichi
[Michi no Eki Aguri Station Nagura]